Logistický park Pavlov

Logistický park Pavlov představuje výstavbu celkem osmi pronajímatelných skladovacích hal v nezastavěné části obce Pavlov. Areál je umístěn podél komunikace R6. Logistický park je navržen na celkem třech nezávislých plochách, které jsou charakterově odlišné a tvoří v zásadě přirozené, na sobě nezávislé, etapy výstavby. První a největší plocha, odpovídající 1. etapě, je umístěna na sever od stávajícího náspu rychlostní komunikace R6, tedy na odvrácené straně od zastavěné části obce. Druhá část je na jih od náspu komunikace R6 a na východ od zastavěné části obce. V rámci této části je navrženo i vybudování 1. etapy obchvatu obce Pavlov. Třetí část vyplňuje plochu mezi zastavěnou částí obce (z jihu), stávající dráhou ČD Praha – Kladno (ze západu), náspem komunikace R6 (ze severu) a komunikací III/0067 (z východu) – odpovídá 3. etapě výstavby.