Stavební úpravy stávajícího depozitáře Národní knihovny ČR

Stavební úpravy stávajícího depozitáře Národní knihovny ČR Praha Hostivař představují kompletní rekonstrukci a modernizaci objektu včetně provedení nové fasády a nového gastronomického provozu. Původní výrobní hala bývalého podniku Výstavnictví z let 1963-1964 byla, dle projektu zpracovaného v roce 1994 společností A.D.N.S. architekti, přestavěna na Ústřední depozitář Národní knihovny.

Celková hrubá podlahová plocha stavebních úprav je 11 380 m2

Jedná se o čtyřpodlažní objekt s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Jádrem budovy je cca 4 200 m2 skladovací plochy pro knižní fondy. Vzhledem k uskladnění knižních fondů v hale ve třech úrovních, je skladovací plocha ztrojnásobena na cca 12 600 m2. Na severní, východní a jižní straně je skladovací plocha obklopena dvoupodlažním prostorem, který je využit pro pracovny, dílny, laboratoře a další provozy knihovny. Celková hrubá podlahová plocha stavebních úprav je 11 380 m2.

Hlavními stavebními úpravami jsou zejména:

  • Dispoziční změny v pracovnách a kancelářích dle instrukcí zaměstnanců NK ČR.
  • Vybudování nového stravovacího zařízení s kapacitou 250 jídel pro zaměstnance stávajícího depozitáře a dostavby 1 a 2. etapy.
  • Výměna strojního vybavení pro zajištění vnitřního mikroklimatu v prostorách depozitářů.
  • Výměna vzduchotechnických jednotek pro větrání 1. PP zejména prostor pro kontaminované svazky.
  • Vybudování nových klimatizovaných pracovišť.
  • Doplnění chlazení a stínění na jižních a východních sekcích kanceláří.
  • Provedení nové fasády.

Předpokládané investiční náklady cca 140 mil. Kč

Spolu s provedením stavebních úprav samotného objektu je řešeno i nové napojení areálu na dopravní infrastrukturu z ulice Sodomkovy. Původní napojení se ruší a nové napojení bude provedeno spolu s navazujícími terénními úpravami, zpevněnými plochami a parkovišti. Společnost Fabionn zajišťovala kompletní projektovou a inženýrskou činnost od zpracování dokumentace pro stavební povolení, včetně zajištění vydání všech vyjádření a rozhodnutí, až po dokumentaci pro výběr zhotovitele. V současné době společnost Fabionn zpracovává dokumentaci pro provedení stavby. Předpokládané investiční náklady: cca 140 mil. Kč.